فلزکیت فلزیاب معدنیاب حفره یاب فلزکیت ارائه انواع سیستم های فلزیاب پالسی و تصویری حفره یاب معدنیاب http://www.felezkit.ir 2019-12-14T12:06:23+01:00 text/html 2019-12-07T13:16:55+01:00 www.felezkit.ir فلزکیت مرجع کیت فلزیاب تست طلا و مفرغ در سیستم فزیاب تصویری روور یو سی مکس به همراه سوپر سنسور http://www.felezkit.ir/post/96 <div style="text-align: center;"><font size="5" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="5" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>تست طلا و مفرغ در سیستم&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><a href="http://felezkit.mihanblog.com/extrapage/listgheymat" target="_blank" title="لیست قیمت محصولات"><font size="5"><b>فلزیاب تصویری</b></font></a><font size="5" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>&nbsp;روور یو سی مکس&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="5" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b>به همراه سوپر سنسور </b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="5" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><a href="https://www.aparat.com/v/wmoen" target="_blank" title="سیستم فلزیاب تصویری روور یو سی مکس"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s7.picofile.com/file/8380973734/2424242.JPG" alt="طلا و استیل"></a></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px;"><div><b><font size="6">09374739897&nbsp;</font></b></div><div><font size="4">&nbsp;&nbsp;</font><b><font size="6">09055937146</font></b></div><div><font size="4">&nbsp;&nbsp;</font></div><div><hr></div></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px;">&nbsp;<a href="https://telegram.me/felezkit" target="_blank" title="کانال تلگرام فلزکیت" style="text-decoration-line: none; color: rgb(189, 67, 1);"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8303409476/22_32_39.jpg" alt="کانال تلگرام فلزکیت"></a>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<a href="https://www.instagram.com/felezkit/" target="_blank" title="اینستاگرام فلزکیت" style="text-decoration-line: none; color: rgb(189, 67, 1);"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8303407184/instagram.jpg" alt="اینستاگرام فلزکیت"></a></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px;"><a href="http://www.aparat.com/felezyabmaan" target="_blank" title="فلزکیت در آپارات" style="text-decoration-line: none; color: rgb(189, 67, 1);"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8303407200/aparat_logo_fa_color_black_1100x400.jpg" alt="آپارات فلزکیت"></a><font size="5"><b>&nbsp;</b></font></div></div> text/html 2019-12-05T18:50:47+01:00 www.felezkit.ir فلزکیت مرجع کیت فلزیاب متعلقات همراه سیستم تصویری روور یو سی مکس rover uc max http://www.felezkit.ir/post/95 <div style="text-align: center;"><b style=""><font size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><b style=""><font size="4">مشاهده کلیپ سیستم&nbsp;</font></b><a href="http://felezkit.mihanblog.com/extrapage/listgheymat" target="" title="لیست قیمت محصولات"><font size="4"><b>فلزیاب&nbsp;</b></font></a><b style=""><font size="4">تصویری روور یو سی مکس</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="4">rover uc max&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b style=""><font size="4">به همراه سوپر سنسور و تبلت برای عمق 16 متر&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><b style=""><font size="4"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><a href="https://www.aparat.com/v/Z5njs" target="_blank" title="فلزیاب روور یو سی مکس"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s6.picofile.com/file/8380795834/rover_uc_max_18_.jpg" alt="rover uc max"></a></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><hr><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px;"><div><font size="4">&nbsp;&nbsp;</font><b><font size="6">09374739897&nbsp;</font></b></div><div><font size="4">&nbsp;&nbsp;</font><b><font size="6">09055937146</font></b></div><div><font size="4">&nbsp;&nbsp;</font></div><div><hr></div></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px;">&nbsp;<a href="https://telegram.me/felezkit" target="_blank" title="کانال تلگرام فلزکیت" style="text-decoration-line: none; color: rgb(189, 67, 1);"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8303409476/22_32_39.jpg" alt="کانال تلگرام فلزکیت"></a>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<a href="https://www.instagram.com/felezkit/" target="_blank" title="اینستاگرام فلزکیت" style="text-decoration-line: none; color: rgb(189, 67, 1);"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8303407184/instagram.jpg" alt="اینستاگرام فلزکیت"></a></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px;"><a href="http://www.aparat.com/felezyabmaan" target="_blank" title="فلزکیت در آپارات" style="text-decoration-line: none; color: rgb(189, 67, 1);"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8303407200/aparat_logo_fa_color_black_1100x400.jpg" alt="آپارات فلزکیت"></a><font size="5"><b>&nbsp;</b></font></div></div> text/html 2019-10-18T07:51:47+01:00 www.felezkit.ir فلزکیت مرجع کیت فلزیاب تست طلا و آهن جدید با سوپر سنسور فلزیاب تصویری روور یو سی مکس rover uc max http://www.felezkit.ir/post/94 <div style="text-align: center;"><font size="5"><b style="background-color: rgb(255, 0, 0);"><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="5"><b><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#ff0000">تست طلا و آهن جدید </font></span>با سوپر سنسور</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="5"><b>فوق تقویت شده در سیستم&nbsp;</b></font><a href="www.felezkit.ir" target="" title="سیستم فلزیاب تصویری هند اسکن"><font size="5">فلزیاب تصویری</font></a></div><div style="text-align: center;"><font size="5"><b>روور یو سی مکس با عمق کاوش 16 متر</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="5"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><a href="https://www.aparat.com/v/5MgSX" target="_blank" title="تست طلا و آهن جدید با فلزیاب rover uc max"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s6.picofile.com/file/8375524568/242424.jpg" alt="اسکن با سنسور"></a></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center;"><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4">&nbsp;&nbsp;</font><b><font size="6">09374739897&nbsp;</font></b></div><div><font size="4">&nbsp;&nbsp;</font><b><font size="6">09055937146</font></b></div><div><font size="4">&nbsp;&nbsp;</font></div><div><hr></div></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center;"><div>&nbsp;<a href="https://telegram.me/felezkit" target="_blank" title="کانال تلگرام فلزکیت" style="text-decoration-line: none; color: rgb(189, 67, 1);"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8303409476/22_32_39.jpg" alt="کانال تلگرام فلزکیت"></a>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<a href="https://www.instagram.com/felezkit/" target="_blank" title="اینستاگرام فلزکیت" style="text-decoration-line: none; color: rgb(189, 67, 1);"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8303407184/instagram.jpg" alt="اینستاگرام فلزکیت"></a></div></div><div style="text-align: center;"><a href="http://www.aparat.com/felezyabmaan" target="_blank" title="فلزکیت در آپارات" style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-decoration-line: none; color: rgb(189, 67, 1);"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8303407200/aparat_logo_fa_color_black_1100x400.jpg" alt="آپارات فلزکیت"></a><font size="5"><b>&nbsp;</b></font></div> text/html 2019-10-12T13:12:00+01:00 www.felezkit.ir فلزکیت مرجع کیت فلزیاب متعلقات همراه سیستم طلایاب تصویری فیوچر 2019 http://www.felezkit.ir/post/93 <div style="text-align: center;"><span style="font-size: x-large;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></span></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" style=""><font size="5">سیستم&nbsp;</font></font><a href="www.felezkit.ir" target="" title="فلزکیت"><font size="5">فلزیاب تصویری</font></a><span style="font-size: x-large;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">&nbsp;فیوچر 2019 به همراه&nbsp;</font></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: x-large;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">سوپر سنسور و قدرت کاوش تا 24 متر&nbsp;</font></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: x-large;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">دارای قدرت تفکیک و نقطه زنی دقیق&nbsp;</font></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: x-large;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">فلزات باارزش مانند طلا و نقره و</font></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: x-large;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">&nbsp;نمایش حجم فلزات مدفون</font></span></div><div style="text-align: center;"><a href="https://www.aparat.com/v/L2JoM" target="_blank" title="فلزیاب تصویری فیوچر"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s2.picofile.com/file/8375028650/sfsf.jpg" alt="فلزیاب فیوچر 2019"></a></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px;"><p class="MsoNormal"><b><font size="6">09374739897&nbsp;</font></b></p><p class="MsoNormal"><b><font size="6">&nbsp; &nbsp;09028769279&nbsp;&nbsp;</font></b></p><p class="MsoNormal"><b><font size="6">09229163927</font></b></p><p class="MsoNormal"><b><font size="6"><o:p></o:p></font></b></p><p class="MsoNormal"><b><font size="6">09229163946</font></b></p><p class="MsoNormal"><b><font size="6">09229163924</font></b></p><p class="MsoNormal"><b><font size="6"><o:p></o:p></font></b></p></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px;"><div><hr style="text-align: start;"><div><font size="4">&nbsp; &nbsp;&nbsp;</font></div><div><br></div></div><div><div>&nbsp;<a href="https://telegram.me/felezkit" target="_blank" title="کانال تلگرام فلزکیت" style="text-decoration-line: none; color: rgb(189, 67, 1);"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8303409476/22_32_39.jpg" alt="کانال تلگرام فلزکیت"></a>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<a href="https://www.instagram.com/felezkit/" target="_blank" title="اینستاگرام فلزکیت" style="text-decoration-line: none; color: rgb(189, 67, 1);"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8303407184/instagram.jpg" alt="اینستاگرام فلزکیت"></a></div><div><a href="http://www.aparat.com/felezyabmaan" target="_blank" title="فلزکیت در آپارات" style="text-decoration-line: none; color: rgb(189, 67, 1);"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8303407200/aparat_logo_fa_color_black_1100x400.jpg" alt="آپارات فلزکیت"></a></div></div></div></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: x-large;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: x-large;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">&nbsp;</font></span></div> text/html 2019-09-30T14:40:15+01:00 www.felezkit.ir فلزکیت مرجع کیت فلزیاب نحوه قدم برداری سه لاینه برای اسکن صحیح و فلز حفره http://www.felezkit.ir/post/92 <div style="text-align: center;"><font size="4" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">در این ویدیو نحوه قدم برداری برای حفره و فلز در فواصل قدم های 30 سانتیمتری و تعداد لاین 3 در ویژوال لیزر مشاهده میشود که چگونه یک حفره و فلزی که در مرحله دوم قرار داده میشود توسط سیستم اسکن میشود&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="4" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><br></font></div><div style="text-align: center;"><a href="https://www.aparat.com/v/dR6ob" target="_blank" title="تعداد لاین در اسکن فلزیاب تصویری"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s7.picofile.com/file/8373921376/fafaf.jpg" alt="فلزیاب تصویری"></a></div><div style="text-align: center;"><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px;"><p class="MsoNormal"><b><font size="6">09374739897&nbsp;</font></b></p><p class="MsoNormal"><b><font size="6">&nbsp; &nbsp;09028769279&nbsp;&nbsp;</font></b></p><p class="MsoNormal"><b><font size="6">09229163927</font></b></p><p class="MsoNormal"><b><font size="6"><o:p></o:p></font></b></p><p class="MsoNormal"><b><font size="6">09229163946</font></b></p><p class="MsoNormal"><b><font size="6">09229163924</font></b></p><p class="MsoNormal"><b><font size="6"><o:p></o:p></font></b></p></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px;"><div><hr style="text-align: start;"><div><font size="4">&nbsp; &nbsp;&nbsp;</font></div><div><br></div></div><div><div>&nbsp;<a href="https://telegram.me/felezkit" target="_blank" title="کانال تلگرام فلزکیت" style="text-decoration-line: none; color: rgb(189, 67, 1);"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8303409476/22_32_39.jpg" alt="کانال تلگرام فلزکیت"></a>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<a href="https://www.instagram.com/felezkit/" target="_blank" title="اینستاگرام فلزکیت" style="text-decoration-line: none; color: rgb(189, 67, 1);"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8303407184/instagram.jpg" alt="اینستاگرام فلزکیت"></a></div><div><a href="http://www.aparat.com/felezyabmaan" target="_blank" title="فلزکیت در آپارات" style="text-decoration-line: none; color: rgb(189, 67, 1);"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8303407200/aparat_logo_fa_color_black_1100x400.jpg" alt="آپارات فلزکیت"></a></div><hr></div></div></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b style="">سیستم فلزیاب تصویری تری دی اسکن ورژن بیونیک</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b style=""><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8373918826/bionic_version_1_5_Copy.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b style="">امکان اسکن گرفتن در این مکان ها براحتی توسط سیستم فلزیاب تصویری تری دی اسکن ورژن بیونیک فرآهم میشود که میتوان با کیف کمری که همراه سیستم هست و کابل رابط براحتی سنسور را به پا بسته و دستگاه هم به کمر و اسکن انجام شود . بعلاوه این سیستم اسکن هایی شامل انواع فلزات و تفکیک های انجام شده به همراه حفره ها را همراه خود دارد&nbsp;</b></font></div> text/html 2019-08-17T17:21:50+01:00 www.felezkit.ir فلزکیت مرجع کیت فلزیاب نحوه گرفتن اسکن نقطه ای در سیستم rover uc max http://www.felezkit.ir/post/91 <div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b>نحوه گرفتن اسکن نقطه ای در سیستم rover uc max</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><a href="https://www.aparat.com/v/kOult" target="_blank" title="سیستم فلزیاب تصویری روور یوسی"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s3.picofile.com/file/8369870034/adadad.jpg" alt="rover uc"></a></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b>در اسکن نقطه ای فقط بدنیال یک بار مثبت در اسکن هستیم و نوع این بار مثبت همراه حجم و عمق آن مهم نمیباشد و بیشتر در اسکن از دیواره ها و تخت سنگ ها مورد استفاده قرار میگیرد . هنگامیکه به بار مثبت برخورد کردیم دیگر احتیاجی به آنالیز برای اسکن نداریم&nbsp;</b></font></div><hr><div style="text-align: center;"><div style="font-family: Tahoma;"><p data-mce-style="text-align: center;" style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 10.6667px; line-height: 18px;"><span data-mce-style="font-size: large;"><strong><font size="4">نام سیستم : روور یو سی مکس&nbsp; &nbsp;rover uc</font></strong></span></p><p data-mce-style="text-align: center;" style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 10.6667px; line-height: 18px;"><span data-mce-style="font-size: large;"><strong><font size="4">نوع کاوش :نقطه زن تصویری</font></strong></span></p><p data-mce-style="text-align: center;" style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 10.6667px; line-height: 18px;"><span data-mce-style="font-size: large;"><strong><font size="4">عمق کاوش : 8&nbsp; متر ( سنسور معمولی )</font></strong></span></p><p data-mce-style="text-align: center;" style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 10.6667px; line-height: 18px;"><span data-mce-style="font-size: large;"></span></p><p data-mce-style="text-align: center;" style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 10.6667px; line-height: 18px;"><span data-mce-style="font-size: large;"><strong><font size="4">عمق کاوش : 16&nbsp; متر ( سوپر سنسور )</font></strong></span></p><p data-mce-style="text-align: center;" style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 10.6667px; line-height: 18px;"><span data-mce-style="font-size: large;"><strong><font size="4">قابلیت تفکیک :دارد</font></strong></span></p><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 10.6667px;"><p data-mce-style="text-align: center;" style="line-height: 18px;"><span data-mce-style="font-size: large;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif" style="font-family: tahoma; font-size: 11px;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif" style="font-family: tahoma; font-size: 11px;"></span></p><p data-mce-style="text-align: center;" style="line-height: 18px;"></p></div><p data-mce-style="text-align: center;" style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 10.6667px; line-height: 18px;"><span data-mce-style="font-size: large;"></span></p><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 10.6667px;"><a href="http://s8.picofile.com/file/8361302476/1.JPG" target="_blank" title="لیست قیمت محصولات" style="text-decoration-line: none; color: rgb(189, 67, 1);"></a><div><a href="http://s8.picofile.com/file/8361302476/1.JPG" target="_blank" title="لیست قیمت محصولات" style="text-decoration-line: none; color: rgb(189, 67, 1);"></a><a href="http://s6.picofile.com/file/8375331834/23232.JPG" target="_blank" title="لیست قیمت محصولات"><p data-mce-style="text-align: center;" style="text-decoration-line: none; color: rgb(189, 67, 1); line-height: 18px;"><font color="#ffffff" size="5" face="Mihan-Yekan" style="background-color: rgb(51, 204, 0);"><font color="#bd4301">برای مشاهده لیست قیمت تمام محصولات لطفا کلیک کنید</font></font></p><p data-mce-style="text-align: center;" style="text-decoration-line: none; color: rgb(189, 67, 1); line-height: 18px;"></p><p data-mce-style="text-align: center;" style="line-height: 18px;"></p></a><p data-mce-style="text-align: center;" style="line-height: 18px;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif"></p><hr></div></div><p class="MsoNormal" style=""><b style=""><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);" size="6">09374739897&nbsp;</font></b></p><p class="MsoNormal" style=""><b style=""><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);" size="6">&nbsp; &nbsp;09028769279&nbsp;&nbsp;</font></b></p><p class="MsoNormal" style=""><b style=""><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);" size="6">09229163927</font></b></p><p class="MsoNormal" style=""><b><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);" size="6"><o:p></o:p></font></b></p><p class="MsoNormal" style=""><b><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);" size="6">09229163946</font></b></p><p class="MsoNormal" style=""><b><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);" size="6">09229163924</font></b></p><p class="MsoNormal" style=""><b><font style="background-color: rgb(255, 255, 255);" size="6"><o:p></o:p></font></b></p></div><div style="font-family: Tahoma;"><div style=""><hr style="text-align: start;"><div style=""><font size="4">&nbsp; &nbsp;&nbsp;</font></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 10.6667px;"><br></div></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 10.6667px;"><div>&nbsp;<a href="https://telegram.me/felezkit" target="_blank" title="کانال تلگرام فلزکیت" style="text-decoration-line: none; color: rgb(189, 67, 1);"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8303409476/22_32_39.jpg" alt="کانال تلگرام فلزکیت"></a>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<a href="https://www.instagram.com/felezkit/" target="_blank" title="اینستاگرام فلزکیت" style="text-decoration-line: none; color: rgb(189, 67, 1);"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8303407184/instagram.jpg" alt="اینستاگرام فلزکیت"></a></div><div><a href="http://www.aparat.com/felezyabmaan" target="_blank" title="فلزکیت در آپارات" style="text-decoration-line: none; color: rgb(189, 67, 1);"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8303407200/aparat_logo_fa_color_black_1100x400.jpg" alt="آپارات فلزکیت"></a></div></div></div></div> text/html 2019-08-09T11:37:22+01:00 www.felezkit.ir فلزکیت مرجع کیت فلزیاب نحوه گرفتن تست سنسور توسط سیستم فیوچر http://www.felezkit.ir/post/89 <div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>قبل از انجام هر اسکن باید از نقطه مورد نظر تست سنسور گرفت</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>و بعد با مرکزیت آن نقطه اسکن بگیریم&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>در تست سنسور بدنبال عدد یا پالس متفاوت در یک نقطه هستیم&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b>عدد پایین نشانه حفره و قبر و اعداد بالا نشانه فلز میباشد&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><a href="https://www.aparat.com/v/fnWrw" target="_blank" title="فلزیاب تصویری فیوچر"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s5.picofile.com/file/8369184150/44444.JPG" alt="تست سنسور فیوچر"></a></div><div style="text-align: center;"><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px;"><p data-mce-style="text-align: center;" style="line-height: 18px;"><span data-mce-style="font-size: large;"><strong><font size="4">نام سیستم : فیوچر 2019</font></strong></span></p><p data-mce-style="text-align: center;" style="line-height: 18px;"><span data-mce-style="font-size: large;"><strong><font size="4">نوع کاوش :فلزیاب نقطه زن تصویری</font></strong></span></p><p data-mce-style="text-align: center;" style="line-height: 18px;"><span data-mce-style="font-size: large;"><strong><font size="4">عمق کاوش : 24&nbsp; متر ( سوپر سنسور )</font></strong></span></p><p data-mce-style="text-align: center;" style="line-height: 18px;"><span data-mce-style="font-size: large;"><strong><font size="4">قابلیت تفکیک :دارد</font></strong></span></p><div><p data-mce-style="text-align: center;" style="line-height: 18px;"><span data-mce-style="font-size: large;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif" style="font-family: tahoma; font-size: 11px;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif" style="font-family: tahoma; font-size: 11px;"></span></p><p data-mce-style="text-align: center;" style="line-height: 18px;"></p></div><p data-mce-style="text-align: center;" style="line-height: 18px;"><span data-mce-style="font-size: large;"></span></p><div><a href="http://s8.picofile.com/file/8361302476/1.JPG" target="_blank" title="لیست قیمت محصولات" style="text-decoration-line: none; color: rgb(189, 67, 1);"></a><div><a href="http://s8.picofile.com/file/8361302476/1.JPG" target="_blank" title="لیست قیمت محصولات" style="text-decoration-line: none; color: rgb(189, 67, 1);"></a><a href="http://felezkit.mihanblog.com/extrapage/listgheymat" target="_blank" title="لیست قیمت محصولات" style="text-decoration-line: none; color: rgb(189, 67, 1);"></a><p data-mce-style="text-align: center;" style="line-height: 18px;"><font color="#ffffff" size="5" face="Mihan-Yekan" style="background-color: rgb(51, 204, 0);"></font></p><a href="http://s6.picofile.com/file/8375331834/23232.JPG" target="_blank" title="لیست قیمت محصولات"><p data-mce-style="text-align: center;" style="text-decoration-line: none; color: rgb(189, 67, 1); line-height: 18px;"><font color="#ffffff" size="5" face="Mihan-Yekan" style="background-color: rgb(51, 204, 0);"><font color="#bd4301">برای مشاهده لیست قیمت تمام محصولات لطفا کلیک کنید</font></font></p><p data-mce-style="text-align: center;" style="text-decoration-line: none; color: rgb(189, 67, 1); line-height: 18px;"></p><p data-mce-style="text-align: center;" style="line-height: 18px;"></p></a><p data-mce-style="text-align: center;" style="line-height: 18px;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif"></p></div></div><p data-mce-style="text-align: center;" style="line-height: 18px;"><font color="#333333" face="Tahoma">&nbsp;</font></p></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px;"><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 11px;"><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 10.6667px;"><hr></div><p class="MsoNormal"><b><font size="6">09374739897&nbsp;</font></b></p><p class="MsoNormal"><b><font size="6">&nbsp; &nbsp;09028769279&nbsp;&nbsp;</font></b></p><p class="MsoNormal"><b><font size="6">09229163927</font></b></p><p class="MsoNormal"><b><font size="6"><o:p></o:p></font></b></p><p class="MsoNormal"><b><font size="6">09229163946</font></b></p><p class="MsoNormal"><b><font size="6">09229163924</font></b></p><p class="MsoNormal"><b><font size="6"><o:p></o:p></font></b></p></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 11px;"><hr style="text-align: start;"><div><font size="4">&nbsp; &nbsp;&nbsp;</font></div></div><hr style="text-align: start;"><div><div style="font-size: 11px;"><div><div style="font-size: 10.6667px;">&nbsp; &nbsp;&nbsp;</div><div><br></div></div><div style="font-size: 10.6667px;"><div>&nbsp;<a href="https://telegram.me/felezkit" target="_blank" title="کانال تلگرام فلزکیت" style="text-decoration-line: none; color: rgb(189, 67, 1);"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8303409476/22_32_39.jpg" alt="کانال تلگرام فلزکیت"></a>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<a href="https://www.instagram.com/felezkit/" target="_blank" title="اینستاگرام فلزکیت" style="text-decoration-line: none; color: rgb(189, 67, 1);"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8303407184/instagram.jpg" alt="اینستاگرام فلزکیت"></a></div><div><a href="http://www.aparat.com/felezyabmaan" target="_blank" title="فلزکیت در آپارات" style="text-decoration-line: none; color: rgb(189, 67, 1);"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8303407200/aparat_logo_fa_color_black_1100x400.jpg" alt="آپارات فلزکیت"></a></div></div></div></div></div></div> text/html 2019-08-07T21:34:58+01:00 www.felezkit.ir فلزکیت مرجع کیت فلزیاب نحوه نمایش فلز زرد توسط سیستم فیوچر با سوپرسنسور آلمانی http://www.felezkit.ir/post/88 <div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="6"><b style="">نحوه نمایش فلز <font color="#ffffff"><span style="background-color: rgb(255, 204, 51);">زرد</span> </font>توسط سیستم <font color="#ff0000">فیوچر</font>&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="6"><b style="">با سوپر سنسور آلمانی با عمق کاوش 24 متر&nbsp;&nbsp; </b></font></div><div style="text-align: center;"><a href="https://www.aparat.com/v/3LWwP" target="_blank" title="فلز زرد در فلزیاب تصویری فیوچر"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s2.picofile.com/file/8369068526/5555.JPG" alt="فیوچر"></a></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px;"><p data-mce-style="text-align: center;" style="line-height: 18px;"><span data-mce-style="font-size: large;"><strong><font size="4">نام سیستم : فیوچر 2019</font></strong></span></p><p data-mce-style="text-align: center;" style="line-height: 18px;"><span data-mce-style="font-size: large;"><strong><font size="4">نوع کاوش :فلزیاب نقطه زن تصویری</font></strong></span></p><p data-mce-style="text-align: center;" style="line-height: 18px;"><span data-mce-style="font-size: large;"><strong><font size="4">عمق کاوش : 24&nbsp; متر ( سوپر سنسور )</font></strong></span></p><p data-mce-style="text-align: center;" style="line-height: 18px;"><span data-mce-style="font-size: large;"><strong><font size="4">قابلیت تفکیک :دارد</font></strong></span></p><div><p data-mce-style="text-align: center;" style="line-height: 18px;"><span data-mce-style="font-size: large;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif" style="font-family: tahoma; font-size: 11px;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif" style="font-family: tahoma; font-size: 11px;"></span></p><p data-mce-style="text-align: center;" style="line-height: 18px;"></p></div><p data-mce-style="text-align: center;" style="line-height: 18px;"><span data-mce-style="font-size: large;"></span></p><div><a href="http://s8.picofile.com/file/8361302476/1.JPG" target="_blank" title="لیست قیمت محصولات" style="text-decoration-line: none; color: rgb(189, 67, 1);"></a><div><a href="http://s8.picofile.com/file/8361302476/1.JPG" target="_blank" title="لیست قیمت محصولات" style="text-decoration-line: none; color: rgb(189, 67, 1);"></a><a href="http://felezkit.mihanblog.com/extrapage/listgheymat" target="_blank" title="لیست قیمت محصولات" style="text-decoration-line: none; color: rgb(189, 67, 1);"></a><p data-mce-style="text-align: center;" style="line-height: 18px;"><font color="#ffffff" size="5" face="Mihan-Yekan" style="background-color: rgb(51, 204, 0);"></font></p><a href="http://s6.picofile.com/file/8375331834/23232.JPG" target="_blank" title="لیست قیمت محصولات"><p data-mce-style="text-align: center;" style="text-decoration-line: none; color: rgb(189, 67, 1); line-height: 18px;"><font color="#ffffff" size="5" face="Mihan-Yekan" style="background-color: rgb(51, 204, 0);"><font color="#bd4301">برای مشاهده لیست قیمت تمام محصولات لطفا کلیک کنید</font></font></p><p data-mce-style="text-align: center;" style="text-decoration-line: none; color: rgb(189, 67, 1); line-height: 18px;"></p><p data-mce-style="text-align: center;" style="line-height: 18px;"></p></a><p data-mce-style="text-align: center;" style="line-height: 18px;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif"></p></div></div><p data-mce-style="text-align: center;" style="line-height: 18px;"><font color="#333333" face="Tahoma"><br></font></p><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 11px;"><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 10.6667px;"><hr></div><p class="MsoNormal"><b><font size="6">09374739897&nbsp;</font></b></p><p class="MsoNormal"><b><font size="6">&nbsp; &nbsp;09028769279&nbsp;&nbsp;</font></b></p><p class="MsoNormal"><b><font size="6">09229163927</font></b></p><p class="MsoNormal"><b><font size="6"><o:p></o:p></font></b></p><p class="MsoNormal"><b><font size="6">09229163946</font></b></p><p class="MsoNormal"><b><font size="6">09229163924</font></b></p><p class="MsoNormal"><b><font size="6"><o:p></o:p></font></b></p></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 11px;"><hr style="text-align: start;"></div><p data-mce-style="text-align: center;" style="line-height: 18px;"><span style="font-size: large; color: rgb(0, 0, 0);">&nbsp; &nbsp;&nbsp;</span><font color="#333333" face="Tahoma">&nbsp;</font></p></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px;"><hr style="text-align: start;"><div><div style="font-size: 11px;"><div><div style="font-size: 10.6667px;">&nbsp; &nbsp;&nbsp;</div><div><br></div></div><div style="font-size: 10.6667px;"><div>&nbsp;<a href="https://telegram.me/felezkit" target="_blank" title="کانال تلگرام فلزکیت" style="text-decoration-line: none; color: rgb(189, 67, 1);"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8303409476/22_32_39.jpg" alt="کانال تلگرام فلزکیت"></a>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<a href="https://www.instagram.com/felezkit/" target="_blank" title="اینستاگرام فلزکیت" style="text-decoration-line: none; color: rgb(189, 67, 1);"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8303407184/instagram.jpg" alt="اینستاگرام فلزکیت"></a></div><div><a href="http://www.aparat.com/felezyabmaan" target="_blank" title="فلزکیت در آپارات" style="text-decoration-line: none; color: rgb(189, 67, 1);"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8303407200/aparat_logo_fa_color_black_1100x400.jpg" alt="آپارات فلزکیت"></a></div></div></div></div></div></div> text/html 2019-07-30T19:42:17+01:00 www.felezkit.ir فلزکیت مرجع کیت فلزیاب تفاوت تعداد لاین در فلزیاب تصویری http://www.felezkit.ir/post/86 <div style="text-align: center;"><font size="5"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="5"><b>تفاوت تعداد لاین در هنگام اسکن</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="5"><b>&nbsp;توسط سیستم فلزیاب تصویری فیوچر 2019&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: center;"><font size="5"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><a href="https://www.aparat.com/v/dMyDG" target="_blank" title="تعداد لاین در اسکن فلزیاب تصویری"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8368306276/line_go.JPG" alt="تعداد لاین در فلزیاب تصویری فیوچر 2019"></a></div><div style="text-align: center;"><font size="5"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;"><hr></div><div style="text-align: center;"><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma;"><div><div style="font-size: 10.6667px;"><br></div></div><div style="font-size: 10.6667px;"><div>&nbsp;<a href="https://telegram.me/felezkit" target="_blank" title="کانال تلگرام فلزکیت" style="text-decoration-line: none; color: rgb(189, 67, 1);"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8303409476/22_32_39.jpg" alt="کانال تلگرام فلزکیت"></a>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<a href="https://www.instagram.com/felezkit/" target="_blank" title="اینستاگرام فلزکیت" style="text-decoration-line: none; color: rgb(189, 67, 1);"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8303407184/instagram.jpg" alt="اینستاگرام فلزکیت"></a></div><div><a href="http://www.aparat.com/felezyabmaan" target="_blank" title="فلزکیت در آپارات" style="text-decoration-line: none; color: rgb(189, 67, 1);"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8303407200/aparat_logo_fa_color_black_1100x400.jpg" alt="آپارات فلزکیت"></a></div></div></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: right;"><br></div><p data-mce-style="text-align: center;" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;"><br></p></div> text/html 2019-07-17T15:47:21+01:00 www.felezkit.ir فلزکیت مرجع کیت فلزیاب فلزیاب تصویری فیوچر او کا ام http://www.felezkit.ir/post/85 فلزیاب تصویری فیوچر او کا ام<div><br></div><div><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8366986026/amoodi_weblog.jpg" alt="فلزیاب تصویری فیوچر او کا ام "></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px;"><p data-mce-style="text-align: center;" style="line-height: 18px;"><span data-mce-style="font-size: large;"><strong><font size="4">نام سیستم : فیوچر 2019</font></strong></span></p><p data-mce-style="text-align: center;" style="line-height: 18px;"><span data-mce-style="font-size: large;"><strong><font size="4">نوع کاوش :فلزیاب نقطه زن تصویری</font></strong></span></p><p data-mce-style="text-align: center;" style="line-height: 18px;"><span data-mce-style="font-size: large;"><strong><font size="4">عمق کاوش : 24&nbsp; متر ( سوپر سنسور )</font></strong></span></p><p data-mce-style="text-align: center;" style="line-height: 18px;"><span data-mce-style="font-size: large;"><strong><font size="4">قابلیت تفکیک :دارد</font></strong></span></p><div><p data-mce-style="text-align: center;" style="line-height: 18px;"><span data-mce-style="font-size: large;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif" style="font-family: tahoma; font-size: 11px;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif" style="font-family: tahoma; font-size: 11px;"></span></p><p data-mce-style="text-align: center;" style="line-height: 18px;"></p></div><p data-mce-style="text-align: center;" style="line-height: 18px;"><span data-mce-style="font-size: large;"></span></p><div><a href="http://s8.picofile.com/file/8361302476/1.JPG" target="_blank" title="لیست قیمت محصولات" style="text-decoration-line: none; color: rgb(189, 67, 1);"></a><div><a href="http://s8.picofile.com/file/8361302476/1.JPG" target="_blank" title="لیست قیمت محصولات" style="text-decoration-line: none; color: rgb(189, 67, 1);"></a><a href="http://felezkit.mihanblog.com/extrapage/listgheymat" target="_blank" title="لیست قیمت محصولات"></a><p data-mce-style="text-align: center;" style="line-height: 18px;"><font color="#ffffff" size="5" face="Mihan-Yekan" style="background-color: rgb(51, 204, 0);"></font></p><a href="http://s6.picofile.com/file/8375331834/23232.JPG" target="_blank" title="لیست قیمت محصولات"><p data-mce-style="text-align: center;" style="text-decoration-line: none; color: rgb(189, 67, 1); line-height: 18px;"><font color="#ffffff" size="5" face="Mihan-Yekan" style="background-color: rgb(51, 204, 0);"><font color="#bd4301">برای مشاهده لیست قیمت تمام محصولات لطفا کلیک کنید</font></font></p><p data-mce-style="text-align: center;" style="text-decoration-line: none; color: rgb(189, 67, 1); line-height: 18px;"></p><p data-mce-style="text-align: center;" style="line-height: 18px;"></p></a><p data-mce-style="text-align: center;" style="line-height: 18px;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif"></p></div></div><p data-mce-style="text-align: center;" style="line-height: 18px;"><font color="#333333" face="Tahoma">&nbsp;</font></p></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px;"><hr style="text-align: start;"><div><div style="font-size: 11px;"><div><div style="font-size: 10.6667px;">&nbsp; &nbsp;&nbsp;</div><div><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: Mihan-Yekan;"><font size="6">&nbsp;</font></span></div></div><div style="font-size: 10.6667px;"><div>&nbsp;<a href="https://telegram.me/felezkit" target="_blank" title="کانال تلگرام فلزکیت" style="text-decoration-line: none; color: rgb(189, 67, 1);"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8303409476/22_32_39.jpg" alt="کانال تلگرام فلزکیت"></a>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<a href="https://www.instagram.com/felezkit/" target="_blank" title="اینستاگرام فلزکیت" style="text-decoration-line: none; color: rgb(189, 67, 1);"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8303407184/instagram.jpg" alt="اینستاگرام فلزکیت"></a></div><div><a href="http://www.aparat.com/felezyabmaan" target="_blank" title="فلزکیت در آپارات" style="text-decoration-line: none; color: rgb(189, 67, 1);"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8303407200/aparat_logo_fa_color_black_1100x400.jpg" alt="آپارات فلزکیت"></a></div></div></div><div style="text-align: right;"><br></div><p data-mce-style="text-align: center;" style="font-size: 12px; line-height: 18px;"><span data-mce-style="font-size: medium;" style="font-size: medium;"><strong style="font-size: 9pt;">برای دیدن نحوه عملکرد سیستم تماس گرفته شود</strong></span></p><p data-mce-style="text-align: center;" style="line-height: 18px;"><span data-mce-style="font-size: large;"></span></p></div></div><p data-mce-style="text-align: center;" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; line-height: 18px;"><span data-mce-style="font-size: large;"></span></p><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px;"><font color="#333333" face="Mihan-Koodak"><br></font><hr style="font-family: Mihan-Koodak; text-align: right;"><span style="font-family: Mihan-Koodak; text-align: right;">فلزیاب تصویری فیوچر 2019</span><br><ul><li style="text-align: right;"><span style="font-family: Mihan-Koodak;">سیستم کارکرد مگنت&nbsp;</span></li><li style="text-align: right;"><span style="font-family: Mihan-Koodak;">دارای نرم افزار اسکن به صورت زنده و همزمان</span></li><li style="text-align: right;"><font face="Mihan-Koodak" color="#333333">دارای تفکیک فلزات در نرم افزار</font></li><li style="text-align: right;"><font face="Mihan-Koodak" color="#333333">توانایی اجرای همزمان صوت و تصویر</font></li><li style="text-align: right;"><font face="Mihan-Koodak" color="#333333">&nbsp;حالت عمق گیری فلزات به صورت خیلی دقیق</font></li><li style="text-align: right;"><font face="Mihan-Koodak" color="#333333">&nbsp;توانایی گرفتن اسکن مقطعی و نمایش نوع هدف به صورت سه بعدی</font></li><li style="text-align: right;"><span style="font-family: Mihan-Koodak;">عمق کاوش مفید 24متر</span></li><li style="text-align: right;"><font face="Mihan-Koodak" color="#333333">قابلیت شناسائی حفره‌ها و فضاهای خالی</font></li><li style="text-align: right;"><font face="Mihan-Koodak" color="#333333">توانایی شناسایی نقطه دقیق هدف</font></li><li style="text-align: right;"><font face="Mihan-Koodak" color="#333333">دفترچه راهنمای فارسی و انگلیسی</font></li></ul></div></div> text/html 2019-06-19T09:20:17+01:00 www.felezkit.ir فلزکیت مرجع کیت فلزیاب متعلقات همراه فلزیاب روور یو سی مکس (هند اسکن ) http://www.felezkit.ir/post/84 <div><b><br></b></div><div style="text-align: center;"><div><font size="5"><b>برای مشاهده متعلقات سیستم</b></font></div><div><font size="5"><b>&nbsp;روور یو سی مکس ( هند اسکن لطفا کلیک کنید )</b></font></div><a href="https://www.aparat.com/v/QxNsD" target="_blank" title="سیستم فلزیاب تصویری هند اسکن"><div><b><br></b></div><div><b><br></b></div><div><b><br></b></div></a><div><a href="https://www.aparat.com/v/bC2eI" target="_blank" title="سیستم فلزیاب تصویری هند اسکن"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s4.picofile.com/file/8364072584/1187KK711_Copy.jpg" alt="روور یو سی"></a></div></div><div style="text-align: center;"><b><br></b></div><div style="text-align: center;"><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px;"><p data-mce-style="text-align: center;" style="line-height: 18px;"><span data-mce-style="font-size: large;"><strong><font size="4">نام سیستم : هند اسکن&nbsp; HAND SCAN</font></strong></span></p><p data-mce-style="text-align: center;" style="line-height: 18px;"><span data-mce-style="font-size: large;"><strong><font size="4">نوع کاوش :نقطه زن تصویری</font></strong></span></p><p data-mce-style="text-align: center;" style="line-height: 18px;"><span data-mce-style="font-size: large;"><strong><font size="4">عمق کاوش : 8&nbsp; متر ( سنسور معمولی )</font></strong></span></p><p data-mce-style="text-align: center;" style="line-height: 18px;"><span data-mce-style="font-size: large;"></span></p><p data-mce-style="text-align: center;" style="line-height: 18px;"><span data-mce-style="font-size: large;"><strong><font size="4">عمق کاوش : 16&nbsp; متر ( سوپر سنسور )</font></strong></span></p><p data-mce-style="text-align: center;" style="line-height: 18px;"><span data-mce-style="font-size: large;"><strong><font size="4">قابلیت تفکیک :دارد</font></strong></span></p><div><p data-mce-style="text-align: center;" style="line-height: 18px;"><span data-mce-style="font-size: large;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif" style="font-family: tahoma; font-size: 11px;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif" style="font-family: tahoma; font-size: 11px;"></span></p><p data-mce-style="text-align: center;" style="line-height: 18px;"></p></div><p data-mce-style="text-align: center;" style="line-height: 18px;"><span data-mce-style="font-size: large;"></span></p><div><a href="http://s8.picofile.com/file/8361302476/1.JPG" target="_blank" title="لیست قیمت محصولات" style="text-decoration-line: none; color: rgb(189, 67, 1);"></a><div><a href="http://s8.picofile.com/file/8361302476/1.JPG" target="_blank" title="لیست قیمت محصولات" style="text-decoration-line: none; color: rgb(189, 67, 1);"></a><a href="http://s6.picofile.com/file/8375331834/23232.JPG" target="_blank" title="لیست قیمت محصولات"><p data-mce-style="text-align: center;" style="text-decoration-line: none; color: rgb(189, 67, 1); line-height: 18px;"><font color="#ffffff" size="5" face="Mihan-Yekan" style="background-color: rgb(51, 204, 0);"><font color="#bd4301">برای مشاهده لیست قیمت تمام محصولات لطفا کلیک کنید</font></font></p><p data-mce-style="text-align: center;" style="text-decoration-line: none; color: rgb(189, 67, 1); line-height: 18px;"></p><p data-mce-style="text-align: center;" style="line-height: 18px;"></p></a><p data-mce-style="text-align: center;" style="line-height: 18px;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif"></p></div></div><p data-mce-style="text-align: center;" style="line-height: 18px;"><br></p></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px;"><div><hr style="text-align: start;"><div><br></div></div><div><div>&nbsp;<a href="https://telegram.me/felezkit" target="_blank" title="کانال تلگرام فلزکیت" style="text-decoration-line: none; color: rgb(189, 67, 1);"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8303409476/22_32_39.jpg" alt="کانال تلگرام فلزکیت"></a>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<a href="https://www.instagram.com/felezkit/" target="_blank" title="اینستاگرام فلزکیت" style="text-decoration-line: none; color: rgb(189, 67, 1);"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8303407184/instagram.jpg" alt="اینستاگرام فلزکیت"></a></div><div><a href="http://www.aparat.com/felezyabmaan" target="_blank" title="فلزکیت در آپارات" style="text-decoration-line: none; color: rgb(189, 67, 1);"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8303407200/aparat_logo_fa_color_black_1100x400.jpg" alt="آپارات فلزکیت"></a></div></div></div></div> text/html 2019-06-14T15:29:08+01:00 www.felezkit.ir فلزکیت مرجع کیت فلزیاب سیستم فلزیاب تصویری بیونیک http://www.felezkit.ir/post/83 <div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center;"><b style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><font size="4"><br></font></b></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center;"><b style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><font size="4">سیستم تصویری تری دی ورژن بیونیک</font></b></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b>مدل 2019&nbsp;</b></font></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b><br></b></font></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif" style="font-family: tahoma; font-size: 11px;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif" style="font-family: tahoma; font-size: 11px;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif" style="font-family: tahoma; font-size: 11px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b>به همراه سوپر سنسور</b></font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif" style="font-family: tahoma; font-size: 11px;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif" style="font-family: tahoma; font-size: 11px;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif" style="font-family: tahoma; font-size: 11px;"></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif" style="font-family: tahoma; font-size: 11px;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif" style="font-family: tahoma; font-size: 11px;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif" style="font-family: tahoma; font-size: 11px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4"><b>به همراه لبتاب</b></font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif" style="font-family: tahoma; font-size: 11px;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif" style="font-family: tahoma; font-size: 11px;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif" style="font-family: tahoma; font-size: 11px;"></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px;"><br></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/hx66_bionic_version_1_(7)_-_copy.jpg" alt="بیونیک"></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px;"><br></div><div style=""><div style=""><p data-mce-style="text-align: center;" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; line-height: 18px;"><span data-mce-style="font-size: large;"><strong><font size="4">نام سیستم : تری دی اسکن ورژن بیونیک</font></strong></span></p><p data-mce-style="text-align: center;" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; line-height: 18px;"><span data-mce-style="font-size: large;"><strong><font size="4">نوع کاوش :فلزیاب نقطه زن تصویری</font></strong></span></p><p data-mce-style="text-align: center;" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; line-height: 18px;"><span data-mce-style="font-size: large;"><strong><font size="4">عمق کاوش : 16&nbsp; متر ( سوپر سنسور )</font></strong></span></p><p data-mce-style="text-align: center;" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; line-height: 18px;"><span data-mce-style="font-size: large;"><strong><font size="4">قابلیت تفکیک :دارد</font></strong></span></p><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px;"><p data-mce-style="text-align: center;" style="line-height: 18px;"><span data-mce-style="font-size: large;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif" style="font-family: tahoma; font-size: 11px;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif" style="font-family: tahoma; font-size: 11px;"></span></p><p data-mce-style="text-align: center;" style="line-height: 18px;"></p></div><p data-mce-style="text-align: center;" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; line-height: 18px;"><span data-mce-style="font-size: large;"></span></p><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px;"><a href="http://s8.picofile.com/file/8361302476/1.JPG" target="_blank" title="لیست قیمت محصولات" style="text-decoration-line: none; color: rgb(189, 67, 1);"></a><div><a href="http://s8.picofile.com/file/8361302476/1.JPG" target="_blank" title="لیست قیمت محصولات" style="text-decoration-line: none; color: rgb(189, 67, 1);"></a><a href="http://s6.picofile.com/file/8375331834/23232.JPG" target="_blank" title="لیست قیمت محصولات"><p data-mce-style="text-align: center;" style="text-decoration-line: none; color: rgb(189, 67, 1); line-height: 18px;"><font color="#ffffff" size="5" face="Mihan-Yekan" style="background-color: rgb(51, 204, 0);"><font color="#bd4301">برای مشاهده لیست قیمت تمام محصولات لطفا کلیک کنید</font></font></p><p data-mce-style="text-align: center;" style="text-decoration-line: none; color: rgb(189, 67, 1); line-height: 18px;"></p><p data-mce-style="text-align: center;" style="line-height: 18px;"></p></a><p data-mce-style="text-align: center;" style="line-height: 18px;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif"></p></div></div><p data-mce-style="text-align: center;" style="line-height: 18px;"><font color="#333333" face="Tahoma"><span style="font-size: 10.6667px;">&nbsp;</span></font></p></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px;"><hr style="text-align: start;"><div><div style="font-size: 11px;"><div><div style="font-size: 10.6667px;"><br></div></div><div style="font-size: 10.6667px;"><div>&nbsp;<a href="https://telegram.me/felezkit" target="_blank" title="کانال تلگرام فلزکیت" style="text-decoration-line: none; color: rgb(189, 67, 1);"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8303409476/22_32_39.jpg" alt="کانال تلگرام فلزکیت"></a>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<a href="https://www.instagram.com/felezkit/" target="_blank" title="اینستاگرام فلزکیت" style="text-decoration-line: none; color: rgb(189, 67, 1);"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8303407184/instagram.jpg" alt="اینستاگرام فلزکیت"></a></div><div><a href="http://www.aparat.com/felezyabmaan" target="_blank" title="فلزکیت در آپارات" style="text-decoration-line: none; color: rgb(189, 67, 1);"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8303407200/aparat_logo_fa_color_black_1100x400.jpg" alt="آپارات فلزکیت"></a></div></div></div><div style="text-align: right;"><br></div><p data-mce-style="text-align: center;" style="font-size: 12px; line-height: 18px;"><span data-mce-style="font-size: medium;" style="font-size: medium;"><strong style="font-size: 9pt;">برای دیدن نحوه عملکرد سیستم تماس گرفته شود</strong></span></p><p data-mce-style="text-align: center;" style="line-height: 18px;"><span data-mce-style="font-size: large;"></span></p></div></div><p data-mce-style="text-align: center;" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; line-height: 18px;"><span data-mce-style="font-size: large;"></span></p><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px;"><font color="#333333" face="Mihan-Koodak"><br></font><hr style="font-family: Mihan-Koodak; text-align: right;"><span style="font-family: Mihan-Koodak; text-align: right;">تری دی اسکن ورژن بیونیک</span><br><ul><li style="text-align: right;"><font face="Mihan-Koodak" color="#333333">3d scan BIONIC VERSION</font></li><li style="text-align: right;"><font face="Mihan-Koodak" color="#333333">سیستم کارکرد مگنت&nbsp;</font></li><li style="text-align: right;"><font face="Mihan-Koodak" color="#333333">سیستمی کم حجم&nbsp; جهت حمل و نقل آسان</font></li><li style="text-align: right;"><font face="Mihan-Koodak" color="#333333">&nbsp;دارای دسته جدا برای اسکن دقیق دیوارها و حفره ها&nbsp;</font></li><li style="text-align: right;"><font face="Mihan-Koodak" color="#333333">&nbsp;دارای کیف دور کمری و سنسور متصل به پا برای اسکن مخفی از سطح زمین&nbsp;</font></li><li style="text-align: right;"><font face="Mihan-Koodak" color="#333333">دارای نرم افزار اسکن به صورت زنده و همزمان</font></li><li style="text-align: right;"><font face="Mihan-Koodak" color="#333333">دارای تفکیک فلزات در نرم افزار</font></li><li style="text-align: right;"><font face="Mihan-Koodak" color="#333333">توانایی اجرای همزمان صوت و تصویر</font></li><li style="text-align: right;"><font face="Mihan-Koodak" color="#333333">&nbsp;حالت عمق گیری فلزات به صورت خیلی دقیق</font></li><li style="text-align: right;"><font face="Mihan-Koodak" color="#333333">&nbsp;توانایی گرفتن اسکن مقطعی و نمایش نوع هدف به صورت سه بعدی</font></li><li style="text-align: right;"><font face="Mihan-Koodak" color="#333333">توانایی حمل دستگاه در اکثر مناطق (ناهموار و معدنی)</font></li><li style="text-align: right;"><font face="Mihan-Koodak" color="#333333">عمق کاوش مفید 16 متر</font></li><li style="text-align: right;"><font face="Mihan-Koodak" color="#333333">قابلیت شناسائی حفره‌ها و فضاهای خالی</font></li><li style="text-align: right;"><font face="Mihan-Koodak" color="#333333">توانایی شناسایی نقطه دقیق هدف</font></li><li style="text-align: right;"><font face="Mihan-Koodak" color="#333333">دفترچه راهنمای فارسی و انگلیسی</font></li></ul></div></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px;"><br></div></div> text/html 2019-05-03T11:29:52+01:00 www.felezkit.ir فلزکیت مرجع کیت فلزیاب سیستم فلزیاب تصویری هند اسکنن ورژن جدید http://www.felezkit.ir/post/81 <div><br></div><div style="text-align: center;"><font size="4" color="#ff0000"><b style="background-color: rgb(255, 255, 255);">سیستم فلزیاب تصویری روور یو سی مکس ( هند اسکن ) ورژن جدید</b></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8361302126/rover_uc.jpg" alt="فلزیاب تصویری روور یو سی"></div><div><div style="text-align: center;"><p data-mce-style="text-align: center;" style="font-family: Tahoma; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 10.6667px; line-height: 18px;"><span data-mce-style="font-size: large;"><strong><font size="4">نام سیستم : هند اسکن&nbsp; HAND SCAN</font></strong></span></p><p data-mce-style="text-align: center;" style="font-family: Tahoma; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 10.6667px; line-height: 18px;"><span data-mce-style="font-size: large;"><strong><font size="4">نوع کاوش :نقطه زن تصویری</font></strong></span></p><p data-mce-style="text-align: center;" style="font-family: Tahoma; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 10.6667px; line-height: 18px;"><span data-mce-style="font-size: large;"><strong><font size="4">عمق کاوش : 8&nbsp; متر ( سنسور معمولی )</font></strong></span></p><p data-mce-style="text-align: center;" style="font-family: Tahoma; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 10.6667px; line-height: 18px;"><span data-mce-style="font-size: large;"></span></p><p data-mce-style="text-align: center;" style="font-family: Tahoma; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 10.6667px; line-height: 18px;"><span data-mce-style="font-size: large;"><strong><font size="4">عمق کاوش : 16&nbsp; متر ( سوپر سنسور )</font></strong></span></p><div style="font-family: Tahoma; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 10.6667px;"><span data-mce-style="font-size: large;"><strong><font size="4"><br></font></strong></span></div><p data-mce-style="text-align: center;" style="font-family: Tahoma; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 10.6667px; line-height: 18px;"><span data-mce-style="font-size: large;"><strong><font size="4">قابلیت تفکیک :دارد</font></strong></span></p><p data-mce-style="text-align: center;" style="font-family: Tahoma; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 10.6667px; line-height: 18px;"><span data-mce-style="font-size: large;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif" style="font-family: tahoma; font-size: 11px;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif" style="font-family: tahoma; font-size: 11px;"></span></p><p data-mce-style="text-align: center;" style="line-height: 18px;"></p></div><div style="text-align: center;"><div style=""><a href="http://s8.picofile.com/file/8361302476/1.JPG" target="_blank" title="لیست قیمت محصولات"></a><div><a href="http://s8.picofile.com/file/8361302476/1.JPG" target="_blank" title="لیست قیمت محصولات"></a><a href="http://s6.picofile.com/file/8375331834/23232.JPG" target="_blank" title="لیست قیمت محصولات" style="font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px;"><p data-mce-style="text-align: center;" style="text-decoration-line: none; color: rgb(189, 67, 1); line-height: 18px;"><font color="#ffffff" size="5" face="Mihan-Yekan" style="background-color: rgb(51, 204, 0);"><font color="#bd4301">برای مشاهده لیست قیمت تمام محصولات لطفا کلیک کنید</font></font></p><p data-mce-style="text-align: center;" style="text-decoration-line: none; color: rgb(189, 67, 1); line-height: 18px;"></p><p data-mce-style="text-align: center;" style="line-height: 18px;"></p></a><p data-mce-style="text-align: center;" style="line-height: 18px;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif"></p><hr></div><div><div></div></div><div style="font-family: Tahoma; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 10.6667px;"><br></div></div><div style="font-family: Tahoma; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 10.6667px;"><div>&nbsp;<a href="https://telegram.me/felezkit" target="_blank" title="کانال تلگرام فلزکیت" style="text-decoration-line: none; color: rgb(189, 67, 1);"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8303409476/22_32_39.jpg" alt="کانال تلگرام فلزکیت"></a>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<a href="https://www.instagram.com/felezkit/" target="_blank" title="اینستاگرام فلزکیت" style="text-decoration-line: none; color: rgb(189, 67, 1);"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8303407184/instagram.jpg" alt="اینستاگرام فلزکیت"></a></div><div><a href="http://www.aparat.com/felezyabmaan" target="_blank" title="فلزکیت در آپارات" style="text-decoration-line: none; color: rgb(189, 67, 1);"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8303407200/aparat_logo_fa_color_black_1100x400.jpg" alt="آپارات فلزکیت"></a></div></div></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: right; font-size: 10.6667px;"><br></div><p data-mce-style="text-align: center;" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: center; font-size: 12px; line-height: 18px;"><span data-mce-style="font-size: medium;" style="font-size: medium;"><strong style="font-size: 9pt;">برای دیدن نحوه عملکرد سیستم تماس گرفته شود</strong></span></p><p data-mce-style="text-align: center;" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: center; font-size: 10.6667px; line-height: 18px;"><span data-mce-style="font-size: large;"></span></p><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: center; font-size: 10.6667px;"><font color="#333333"><br></font><hr style="font-family: Mihan-Koodak; text-align: right;"><div style="text-align: right;">هند اسکن&nbsp; HAND SCAN</div><ul><li style="text-align: right;"><br></li><li style="text-align: right;"><font face="Mihan-Koodak" color="#333333">سیستم کارکرد مگنت&nbsp;</font></li><li style="text-align: right;"><font face="Mihan-Koodak" color="#333333">سیستمی کم حجم&nbsp; جهت حمل و نقل آسان</font></li><li style="text-align: right;"><font face="Mihan-Koodak" color="#333333">&nbsp;دارای دسته جدا برای اسکن دقیق دیوارها و حفره ها&nbsp;</font></li><li style="text-align: right;"><font face="Mihan-Koodak" color="#333333">&nbsp;دارای کیف دور کمری و سنسور متصل به پا برای اسکن مخفی از سطح زمین&nbsp;</font></li><li style="text-align: right;"><font face="Mihan-Koodak" color="#333333">دارای نرم افزار اسکن به صورت زنده و همزمان</font></li><li style="text-align: right;"><font face="Mihan-Koodak" color="#333333">دارای تفکیک فلزات در نرم افزار</font></li><li style="text-align: right;"><font face="Mihan-Koodak" color="#333333">توانایی اجرای همزمان صوت و تصویر</font></li><li style="text-align: right;"><font face="Mihan-Koodak" color="#333333">&nbsp;حالت عمق گیری فلزات به صورت خیلی دقیق</font></li><li style="text-align: right;"><font face="Mihan-Koodak" color="#333333">&nbsp;توانایی گرفتن اسکن مقطعی و نمایش نوع هدف به صورت سه بعدی</font></li><li style="text-align: right;"><font face="Mihan-Koodak" color="#333333">توانایی حمل دستگاه در اکثر مناطق (ناهموار و معدنی)</font></li><li style="text-align: right;"><font face="Mihan-Koodak" color="#333333">عمق کاوش مفید 8 متر</font></li><li style="text-align: right;"><font face="Mihan-Koodak" color="#333333">قابلیت شناسائی حفره‌ها و فضاهای خالی</font></li><li style="text-align: right;"><font face="Mihan-Koodak" color="#333333">توانایی شناسایی نقطه دقیق هدف</font></li><li style="text-align: right;"><font face="Mihan-Koodak" color="#333333">دفترچه راهنمای فارسی و انگلیسی</font></li></ul></div></div> text/html 2019-04-11T19:40:03+01:00 www.felezkit.ir فلزکیت مرجع کیت فلزیاب معرفی سیستم جدید هند اسکن کم حجم و کاربردی http://www.felezkit.ir/post/80 <div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="5"><br></font></div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="5"><div style="text-align: center;">معرفی سیستم جدید هند اسکن</div></font><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="5">&nbsp;کم حجم و کاربردی&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8357598076/hand_scan_new_3_Co_Copy.jpg" alt="hand scan"></div><div style="text-align: center;"><hr><a href="https://www.aparat.com/v/UEYdH" target="_blank" title="سیستم فلزیاب تصویری هند اسکن"><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4" color="#3333ff">متعلقات همراه سیستم هند اسکن</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="4" color="#3333ff">برای مشاهده لطفا کلیک کنید</font></div></a></div><div style="text-align: center;"><a href="https://www.aparat.com/v/UEYdH" target="_blank" title="سیستم فلزیاب تصویری هند اسکن"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8357662526/66666.JPG" alt="هند اسکن"></a></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px;"><p data-mce-style="text-align: center;" style="font-size: 10.6667px; line-height: 18px;"><span data-mce-style="font-size: large;"><strong><font size="4">نام سیستم : هند اسکن&nbsp; HAND SCAN</font></strong></span></p><p data-mce-style="text-align: center;" style="font-size: 10.6667px; line-height: 18px;"><span data-mce-style="font-size: large;"><strong><font size="4">نوع کاوش :نقطه زن تصویری</font></strong></span></p><p data-mce-style="text-align: center;" style="line-height: 18px;"><span data-mce-style="font-size: large;"><strong><font size="4">عمق کاوش : 8&nbsp; متر ( سنسور معمولی )</font></strong></span></p><p data-mce-style="text-align: center;" style="line-height: 18px;"><span data-mce-style="font-size: large;"></span></p><p data-mce-style="text-align: center;" style="line-height: 18px;"><span data-mce-style="font-size: large;"><strong><font size="4">عمق کاوش : 16&nbsp; متر ( سوپر سنسور )</font></strong></span></p><p data-mce-style="text-align: center;" style="font-size: 10.6667px; line-height: 18px;"><span data-mce-style="font-size: large;"><strong><font size="4">قابلیت تفکیک :دارد</font></strong></span></p><div><p data-mce-style="text-align: center;" style="line-height: 18px;"><span data-mce-style="font-size: large;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif" style="font-family: tahoma; font-size: 11px;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif" style="font-family: tahoma; font-size: 11px;"></span></p><p data-mce-style="text-align: center;" style="line-height: 18px;"></p></div><p data-mce-style="text-align: center;" style="line-height: 18px;"><span data-mce-style="font-size: large;"></span></p><div><a href="http://s8.picofile.com/file/8361302476/1.JPG" target="_blank" title="لیست قیمت محصولات" style="text-decoration-line: none; color: rgb(189, 67, 1);"></a><div><a href="http://s8.picofile.com/file/8361302476/1.JPG" target="_blank" title="لیست قیمت محصولات" style="text-decoration-line: none; color: rgb(189, 67, 1);"></a><a href="http://s6.picofile.com/file/8375331834/23232.JPG" target="_blank" title="لیست قیمت محصولات"><p data-mce-style="text-align: center;" style="text-decoration-line: none; color: rgb(189, 67, 1); line-height: 18px;"><font color="#ffffff" size="5" face="Mihan-Yekan" style="background-color: rgb(51, 204, 0);"><font color="#bd4301">برای مشاهده لیست قیمت تمام محصولات لطفا کلیک کنید</font></font></p><p data-mce-style="text-align: center;" style="text-decoration-line: none; color: rgb(189, 67, 1); line-height: 18px;"></p><p data-mce-style="text-align: center;" style="line-height: 18px;"></p></a><p data-mce-style="text-align: center;" style="line-height: 18px;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif"></p></div></div><p data-mce-style="text-align: center;" style="font-size: 10.6667px; line-height: 18px;"><br></p></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma;"><div style=""><hr style="font-size: 10.6667px; text-align: start;"><div style="font-size: 10.6667px;"><br></div></div><div style="font-size: 10.6667px;"><div>&nbsp;<a href="https://telegram.me/felezkit" target="_blank" title="کانال تلگرام فلزکیت" style="text-decoration-line: none; color: rgb(189, 67, 1);"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8303409476/22_32_39.jpg" alt="کانال تلگرام فلزکیت"></a>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<a href="https://www.instagram.com/felezkit/" target="_blank" title="اینستاگرام فلزکیت" style="text-decoration-line: none; color: rgb(189, 67, 1);"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8303407184/instagram.jpg" alt="اینستاگرام فلزکیت"></a></div><div><a href="http://www.aparat.com/felezyabmaan" target="_blank" title="فلزکیت در آپارات" style="text-decoration-line: none; color: rgb(189, 67, 1);"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8303407200/aparat_logo_fa_color_black_1100x400.jpg" alt="آپارات فلزکیت"></a></div></div></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; text-align: right; font-size: 10.6667px;"><br></div><p data-mce-style="text-align: center;" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;"><span data-mce-style="font-size: medium;" style="font-size: medium;"><strong style="font-size: 9pt;">برای دیدن نحوه عملکرد سیستم تماس گرفته شود</strong></span></p><p data-mce-style="text-align: center;" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; line-height: 18px;"><span data-mce-style="font-size: large;"></span></p><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 10.6667px;"><font color="#333333" face="Mihan-Koodak" style="font-family: Tahoma;"><br></font><hr style="font-family: Mihan-Koodak; text-align: right;"><div style="text-align: right;">هند اسکن&nbsp; HAND SCAN</div><ul style="font-family: Tahoma;"><li style="text-align: right;"><br></li><li style="text-align: right;"><font face="Mihan-Koodak" color="#333333">سیستم کارکرد مگنت&nbsp;</font></li><li style="text-align: right;"><font face="Mihan-Koodak" color="#333333">سیستمی کم حجم&nbsp; جهت حمل و نقل آسان</font></li><li style="text-align: right;"><font face="Mihan-Koodak" color="#333333">&nbsp;دارای دسته جدا برای اسکن دقیق دیوارها و حفره ها&nbsp;</font></li><li style="text-align: right;"><font face="Mihan-Koodak" color="#333333">&nbsp;دارای کیف دور کمری و سنسور متصل به پا برای اسکن مخفی از سطح زمین&nbsp;</font></li><li style="text-align: right;"><font face="Mihan-Koodak" color="#333333">دارای نرم افزار اسکن به صورت زنده و همزمان</font></li><li style="text-align: right;"><font face="Mihan-Koodak" color="#333333">دارای تفکیک فلزات در نرم افزار</font></li><li style="text-align: right;"><font face="Mihan-Koodak" color="#333333">توانایی اجرای همزمان صوت و تصویر</font></li><li style="text-align: right;"><font face="Mihan-Koodak" color="#333333">&nbsp;حالت عمق گیری فلزات به صورت خیلی دقیق</font></li><li style="text-align: right;"><font face="Mihan-Koodak" color="#333333">&nbsp;توانایی گرفتن اسکن مقطعی و نمایش نوع هدف به صورت سه بعدی</font></li><li style="text-align: right;"><font face="Mihan-Koodak" color="#333333">توانایی حمل دستگاه در اکثر مناطق (ناهموار و معدنی)</font></li><li style="text-align: right;"><font face="Mihan-Koodak" color="#333333">عمق کاوش مفید 8 متر</font></li><li style="text-align: right;"><font face="Mihan-Koodak" color="#333333">قابلیت شناسائی حفره‌ها و فضاهای خالی</font></li><li style="text-align: right;"><font face="Mihan-Koodak" color="#333333">توانایی شناسایی نقطه دقیق هدف</font></li><li style="text-align: right;"><font face="Mihan-Koodak" color="#333333">دفترچه راهنمای فارسی و انگلیسی</font></li></ul></div></div> text/html 2018-11-26T19:06:48+01:00 www.felezkit.ir فلزکیت مرجع کیت فلزیاب نحوه نمایش فلز زرد در ویژوال لیزر توسط سیستم های تری دی اسکن http://www.felezkit.ir/post/79 <div style="text-align: center;"><b style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></b></div><div style="text-align: center;"><b style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">نحوه نمایش فلز زرد در برنامه ویژوال لیزر در&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">فلزیاب های تصویری تری دی اسکن&nbsp;</b></div><div style="text-align: center;"><b style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></b></div><div style="text-align: center;"><a href="https://www.aparat.com/v/OnuXe" target="_blank" title="فلزیاب تصویری"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8343956100/Untitled.jpg" alt=""></a></div><div style="text-align: center;"><b style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;"><br></b></div><div style="text-align: center;"><b style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><font size="3">&nbsp;تجربه این چند سال ثابت کرده که اسکن های فلز زرد در جاهایی که امکان اسکن گرفتن با مساحت بیشتر هست سه لکه قرمز که با یکبار فعالسازی هر سه در یک راستا قرمز شوند لکه وسط فلز زرد میباشد در غیر اینصورت فلز بی ارزش یا بار قبلا برداشت شده ... سه لکه قرمز در یک راستا ( جهت مهم نیست ) فقط با یکبار فعالسازی ... در صورت دو لکه بودن احتمال 50 درصد کاهش پیدا میکند ... این مورد برای مکان هایی صادق میباشد که امکان اسکن گرفتن به دلخواه در هر زاویه&nbsp; و مساحتی امکان پذیر است&nbsp;&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3"><b style="">&nbsp; این تجربه فقط در استفاده از سیستم های تری دی اسکن نتیجه گیری شده است و به هیچ وجه با سایر سیستم ها که با ویژوال لیزر کار میکنند صدق نمیکند</b></font></div>